วันพุธที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2554

6.มารยาท ระเบียบ และข้อบังคับในการใช้งานอินเทอร์เน็ต

1)ต้องไม่ใช้คอมพิวเตอร์ทำร้าย หรือละเมิดผู้อื่น
2)ต้องไม่ใช้คอมพิวเตอร์รบกวนการทำงานของผู้อื่น
3)ต้องไม่สอดแนม แก้ไข หรือเปิดดูแฟ้มข้อมูลของผู้อื่นก่อนได้รับอนุญาต
4)ต้องไม่ใช้คอมพิวเตอร์สร้างหลักฐานที่เป็นเท็จ
5)ต้องไม่ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการโจรกรรมข้อมูลข่าวสาร
6)ต้องไม่ใช้คอมพิวเตอร์คัดลอกหรือใช้ฝดปรแกรมของผู้อื่นที่มีลิขสิทธิ์โดยไม่ได้รับอนุญาต
7)ต้องไม่ใช้คอมพิวเตอร์ละเมิดการใช้ทรัพยากรคอมพิวเตอร์โดยที่ตนเองไม่มีสิทธิ์
8)ต้องไม่นำเอาผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน
9)ต้องคำนึงถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับสังคมอันเป็นผลมาจากการกระทำของตน
10)ต้องใช้คอมพิวเตอร์โดยเคารพกฎ ระเบียบ กติกา และมีมารยาทของหน่วยงาน สถาบันหรือสังคมนั้นๆ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น