วันพุธที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2554

5.คุณธรรมและจริยธรรมในการใช้อินเทอร์เน็ต

1)ผลกระทบทางบวก
อินเทอร์เน็ตมีผลกระทบทางบวกต่อสังคม ดังนี้
-ทำให้มีความสะดวกในการติดต่อสื่อสารในเครือข่ายขนาดใหญ่
-ช่วยพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน
-ช่วยพัฒนาคุณภาพการศึกษา
2)ผลกระทบทางลบ
อินเทอร์เน็ตมีผลกระทบทางลบต่อสังคม ดังนี้
-ก่อให้เกืดความเครียดต่อสังคม
-เกิดการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจากสังคมหนึ่งไปสู๋อีกสังคมหนึ่ง
-เกิดช่องว่างระหว่างคนในสังคม
-เกิดการละเมิดสิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล
-อาจก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ ผู้ไม่หวังดีอาจใช้อินเทอร์เน็ตในทางที่ผิด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น