วันพุธที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2554

1.ความหมายและพัฒนาการของอินเทอร์เน็ต

1)อินเทอร์เน็ต หมายถึง เครือข่ายของเครือข่ายซึ่งก็คือ การเชือมต่อกันระหว่างเครือข่ายทำให้เกิดเป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่โยงใยกันทั่วโลก โดยเครือข่ายดังกล่าวจะต้องมีมาตรฐานการรับส่งข้อมูลระหว่างการเป็นแบเดียวกันแม้คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อภายในเครือข่ายดังกล่าวอาจจะต่างชนิดหรือต่างขนาดกัน
2)พัฒนาการทางอินเทอร์เน็ต
-อินเทอร์เน็ตในต่างประเทศ ปี ค.ศ 1969 หน่วยงานโครงการวิจัยขั้นสูงของกระทรวงกระโหม ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้สนับสนุนงานวิจัยเทคโนโลยีเครือข่ายอิเทอร์เน็ต รู้จักกันในนามของ เครือข่ายสำนักงานโครงการวิจัยขั้นสูงหรืออาร์พาเน็ต ซึ่งมีการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ระหว่างสถาบันการศึกษา 4 แห่ง จึงมีการนำเครือยข่ายของหน่วยงานเชื่อมต่อกับเครือยข่ายอาร์พาเน็ต และทำให้เกิดการขยายเครือข่ายที่มีขนาดใหญ่ เครือยข่ายนี้ถูกเรียกว่าอินเทอร์เน็ต และใช้มาจนถึงปัจจุบัน
-อินเทอร์ในประเทศไทย ปี พ.ศ 2530 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และสถาบันเทคโนโลแห่งเอเชีย ได้เชื่อมต่อเครื่องมินิคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย และสถาบันไปยังมหาวิทยาลัยเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย โดยเป็นการเชื่อมต่อผ่านสายโทรศัพท์ ปี พ.ศ. 2537 การสื่อสารแห่งประเทศไทยได้ร่วมมือกับบริษัทเอกชน เปิดบริการอินเทอร์เน็ตให้แก่บุคคล ในรูปแบบของบริษัทผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเชิงพาณิชย์เรียกว่าผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต

อินเทอร์เน็ตและการใช้งาน

  1. ความหมายและพัฒนาการของอินเทอร์เน็ต
  2. การทำงานของอินเทอร์เน็ต
  3. การเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต
  4. การใช้บริการต่างๆบนอินเทอร์เน็ต
  5. คุณธรรมและจริยธรรมในการใช้อินเทอร์เน็ต
  6. มารยาท ระเบียบ และข้อบังคับในการใช้อินเทอร์เน็ต