วันพุธที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2554

ผู้จัดทำ

1.ด.ญ. ศิวิณา สิงหะการ เลขที่17 ชั้น ม.2/7
2.ด.ญ. อุษณีย์ หมาดสตูล เลขที่ 19 ชั้น ม2/7
3.ด.ญ. กัลยกร เกษีสม เลขที่ 29 ชั้น ม.2/7
4.ด.ญ. งามนิตย์ มีเกิด เลขที่ 30 ชั้น ม.2/7
5.ด.ญ. ชาลิสา ชูปาน เลขที่ 31 ชั้น ม. 2/7
6.ด.ญ. ณัฏฐณิชา บุญคง เลขที่ 32 ชั้น ม. 2/7

เฉลยคำถามประจำหน่วยการเรียนรู้

1.ตอบ ข้อมูลจะถูกแบ่งเป็นกลุ่มๆ หรือแพ็กเกจ และส่งไปยังปลายทางโดยใช้เส้นทางต่างกัน ขึ้อยู่กับปลายทางที่กำหนด
2.ตอบ เนื่องจากหมายเลขไอพีจดจำได้ยากถ้ามีเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวณมากอยู่ในเครือข่าย ก็จะทำให้สับสนได้ง่าย จึงเปลี่ยนมาใช้หมายเลขดีเอ็นเอส
3.ตอบ มี 2 ส่วน 1)ชื่อผูใช้ 2)ชื่อเครื่องบริหาร เมื่อผู้ใช้ส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอแล้ว ไปรษณีย์จะถูกเกบไว้ที่เครื่องเซิร์ฟแวร์ เมลเซิร์ฟเวอร์ จนกระทั่งผู้รับมาเปิดอ่าน เช่น waraporn@hotmail.com
4.ตอบ 1)ยูลเน็ต เป็นบริการในลักษณะกลุ่มสนทนาที่แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 2)บล็อก ย่อมาจกคำว่าเว็บบล็อก เป็นเว็บไซต์ที่ใช้บันทึกเรื่องราว โดยเรียงลำดับตามเวลา เพื่อสื่อสารความรู้สึก มุมมอง ประสบการณ์ ความรู้
5.ตอบ 1)ต้องไม่ใช้คอมพิวเตอร์ทำร้าย หรือละเมิดผู้อื่น
2)ต้องไม่ใช้คอมพิวเตอร์รบกวนการทำงานของผู้อื่น
3)ต้องไม่สอดแนม แก้ไข หรือเปิดดูแฟ้มข้อมูลของผู้อื่นก่อนได้รับอนุญาต
4)ต้องไม่ใช้คอมพิวเตอร์สร้างหลักฐานที่เป็นเท็จ
5)ต้องไม่ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการโจรกรรมข้อมูลข่าวสาร

คำถามประจำหน่วยการเรียนรู้

1.หลักการเครื่อยข่ายแบบแพ็กเก็ตสวิตชิง คืออะไร และมีประโยชน์อย่างไรในการสื่อสารข้อมูล
2.เพราะเหตใดจึงมีการเปลี่ยนแปลงจากการใช้หมายเลขไอบีมาเป็นดีเอ็นเอส
3.รูปแบบของไปรษณย์อิเล็กทรอนิกส์แอดเดรสประกอบด้วยกี่ส่วน อะไรบ้างจงอธิบายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ
4.เทคโนโลยีการแลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูลมีอะไรบ้าง จงอธิบาย
5.จงบอกมารยาท ระเบียบ และข้อบังคับในการใช้อินเทอร์เน็ตที่นักเรียนพึงปฎิบัติมาอย่างน้อย 5 ข้อ

6.มารยาท ระเบียบ และข้อบังคับในการใช้งานอินเทอร์เน็ต

1)ต้องไม่ใช้คอมพิวเตอร์ทำร้าย หรือละเมิดผู้อื่น
2)ต้องไม่ใช้คอมพิวเตอร์รบกวนการทำงานของผู้อื่น
3)ต้องไม่สอดแนม แก้ไข หรือเปิดดูแฟ้มข้อมูลของผู้อื่นก่อนได้รับอนุญาต
4)ต้องไม่ใช้คอมพิวเตอร์สร้างหลักฐานที่เป็นเท็จ
5)ต้องไม่ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการโจรกรรมข้อมูลข่าวสาร
6)ต้องไม่ใช้คอมพิวเตอร์คัดลอกหรือใช้ฝดปรแกรมของผู้อื่นที่มีลิขสิทธิ์โดยไม่ได้รับอนุญาต
7)ต้องไม่ใช้คอมพิวเตอร์ละเมิดการใช้ทรัพยากรคอมพิวเตอร์โดยที่ตนเองไม่มีสิทธิ์
8)ต้องไม่นำเอาผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน
9)ต้องคำนึงถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับสังคมอันเป็นผลมาจากการกระทำของตน
10)ต้องใช้คอมพิวเตอร์โดยเคารพกฎ ระเบียบ กติกา และมีมารยาทของหน่วยงาน สถาบันหรือสังคมนั้นๆ

5.คุณธรรมและจริยธรรมในการใช้อินเทอร์เน็ต

1)ผลกระทบทางบวก
อินเทอร์เน็ตมีผลกระทบทางบวกต่อสังคม ดังนี้
-ทำให้มีความสะดวกในการติดต่อสื่อสารในเครือข่ายขนาดใหญ่
-ช่วยพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน
-ช่วยพัฒนาคุณภาพการศึกษา
2)ผลกระทบทางลบ
อินเทอร์เน็ตมีผลกระทบทางลบต่อสังคม ดังนี้
-ก่อให้เกืดความเครียดต่อสังคม
-เกิดการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจากสังคมหนึ่งไปสู๋อีกสังคมหนึ่ง
-เกิดช่องว่างระหว่างคนในสังคม
-เกิดการละเมิดสิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล
-อาจก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ ผู้ไม่หวังดีอาจใช้อินเทอร์เน็ตในทางที่ผิด

4.การใช้บริการต่างๆ บนอินเทอร์เน็ต

1)ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หรืออีเมล เป็นบริการที่ได้รับความนิยมมาก เนื่องจากผู้ใช้งานสามารถรับส่งข้อความเพื่อติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร กับบุคคล ได้อย่างรวดเร็วกว่าการส่งไปรษณีย์แบบดั้งเดิม
รูปแบบการใช้งานไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ในปัจจุบัน มีดังนี้
-เว็บเมล เป็นบริการการรับส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ผ่านโปรแกรมเว็บบราวเซอร์ โดยผู้ใช้สามารถลงทะเบียนในเว็บไซค์ที่เปิดให้บริการได้
-พ็อปเมล เป็นบริการไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์โดยใช้โปรแกรมจัดการไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
2)การโดนย้ายแฟ้มข้อมูล เป็นการโอนแฟ้มข้อมูลจากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่ง
การโอนย้ายแฟ้มข้อมูล มีการทำงาน 2 ลักษณะ คือ
-get เป็นการโอนย้ายแฟ้มข้อมูลจากเครื่องปลายทางมายังเครื่องต้นทาง
-put  เป็นการโอนย้ายแฟ้มข้อมูลจากเครื่องต้นทางไปยังเครื่องปลายทาง
การโอนย้ายแฟ้มข้อมูลมี 2 ลักษณะ ได้แก่
-การโดนย้ายข้อมูลด้วยโปรแกรมโอนย้ายข้อมูล ทั้งที่เป็นแบบแจกฟรี และแบบทดลองใช้ก่อน
-โอนย้ายข้อมูลผ่าน Wed Browser
3)การแลกเปลี่ยนข่าวสารและความคิดเห็น
-ยูสเน็ต เป็นบริการในลักษณะกลุ่มสนทนาที่แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
-บล็อก ย่อมาจากคำว่า เว็บบล็อก เป็นเว็บไซค์ที่ใช้เขียนบันทึกเรื่องราว โดยเรียงลำดับตามเวลา เพื่อสื่อสารความรู้สึก มุมมอง ประสบการณ์ ความรู้ และข่าวสาร โดยจะแสดงข้อมูลที่เขียนล่าสุดไว้ส่วนบนสุดของเว็บไซต์หรือบางครั้งอาจเรียกว่า ไดอารีออนไลน์
4)การสนทนาผ่านอินเทอร์เน็ต
การสนทนาผ่านอินเทอร์เน็ตมี 2 รูปแบบ ดังนี้
-การสนทนาเป็นกลุ่ม โดยคู่สนทนาจะพิมข้อความไปยังเครื่องเซิร์ฟเวอร์ จากนั้นเครื่องเซิร์ฟเวอร์จะส่งข้อความแสดงบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องที่ร่วมสนทนา
-การสนทนาระหว่างผู้ใช้ดดยตรง เป็นการสนทนาโดยมีเซิร์ฟเวอร์บอกตำแหน่งของโปรแกรมสนทนา ของคู่สนทนา ทำให้ผู้ใช้สามารถสนทนากับผู้ใช้อื่นๆได้โดยตรง
5)บริการค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต
-เว็บไซต์ที่มีเครื่องมือหรือโปรแกรมค้นหา เป็บเว็บไซต์ที่สามารถให้ผู้ใช้หาข้อมูลโดยการระบุคำสำคัญ เพื่อค้นหาข้อมูลด้วยโปรแกรมการค้นหา
-เว็บไซต์ที่มีการจัดข้อมูลตามหมวดหมู่ เป็นเว็บไซต์ที่มีการรวบรวมข้อมูลเว็บไซต์ต่างๆ ในอินเทอร์เน็ต โดยแต่ละเว็บไซต์จะถูกจัดให้อยู่ในหมวดหมู่ที่เหมาะสม

3.การเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต

1)เครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นอุปกรณ์สำหรับใช้ในการส่งและรับข้อมูล
2)เว็บบราวเซอร์ เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการดึงข้อมูลมาจากเว็บเซิร์ฟเวอร์
3)หมายเลขโทรศัพท์และสายโทรศัพท์ สำหรับเป็นสื่อกลางในการส่งข้อมูลข่าวสาร โดยผู้ใช้ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการโทรเพียง 3 บาทต่อครั้งของการเชื่อมต่อ
4)โมเด็ม เป็นอุปกรณ์สำหรับแปลงข้อมูลของคอมพิวเตอร์ซึ่งอยู่ในรูปแบบของดิจิทัล ให้เป็นสัญญาข้อมูลแบบแอนะล็อก
5)บริการชุดอินเทอร์เน็ตจากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นโอกาศให้ผู้บริการสามารถเลือกขอเป็นสมาชิกเป็นแบบรายเดือน รายปี หรือเป็นการซื้อชุดอินเทอร์เน็ตแบบสำเร็จรูปโดยคิดค่าบริการเป็นหน่วยชั่วโมง

วันอังคารที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2554

2.การทำงานของอินเทอร์เน็ต

เครื่อข่ายอินเทอร์เน็ตสามารถทำให้คอมพิวเตอร์ต่างชนิกหรื่อต่างขนาดกัน ที่เชื่อมต่อภายในเครือข่ายสามารถสื่อสารกันได้และสามารถส่งผ่านข้อมูลระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ แบบแพ็กเก็ตสวิตชิ่ง ข้อมูลจะถูกแบ่งออกเป็นกลุ่มๆ หรือแพ็กเก็จ
1)โดมเมนระดับบนสุด จะบอกถึงประเทศขององค์กร หรือชื่อประเทศที่เครื่อข่ายตั้งอยู่
2)โดเมนระดับย่อย ใช้ในประเทศ ซึ่งจะบอกถึงประเภทขององค์กร

วันพุธที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2554

1.ความหมายและพัฒนาการของอินเทอร์เน็ต

1)อินเทอร์เน็ต หมายถึง เครือข่ายของเครือข่ายซึ่งก็คือ การเชือมต่อกันระหว่างเครือข่ายทำให้เกิดเป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่โยงใยกันทั่วโลก โดยเครือข่ายดังกล่าวจะต้องมีมาตรฐานการรับส่งข้อมูลระหว่างการเป็นแบเดียวกันแม้คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อภายในเครือข่ายดังกล่าวอาจจะต่างชนิดหรือต่างขนาดกัน
2)พัฒนาการทางอินเทอร์เน็ต
-อินเทอร์เน็ตในต่างประเทศ ปี ค.ศ 1969 หน่วยงานโครงการวิจัยขั้นสูงของกระทรวงกระโหม ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้สนับสนุนงานวิจัยเทคโนโลยีเครือข่ายอิเทอร์เน็ต รู้จักกันในนามของ เครือข่ายสำนักงานโครงการวิจัยขั้นสูงหรืออาร์พาเน็ต ซึ่งมีการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ระหว่างสถาบันการศึกษา 4 แห่ง จึงมีการนำเครือยข่ายของหน่วยงานเชื่อมต่อกับเครือยข่ายอาร์พาเน็ต และทำให้เกิดการขยายเครือข่ายที่มีขนาดใหญ่ เครือยข่ายนี้ถูกเรียกว่าอินเทอร์เน็ต และใช้มาจนถึงปัจจุบัน
-อินเทอร์ในประเทศไทย ปี พ.ศ 2530 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และสถาบันเทคโนโลแห่งเอเชีย ได้เชื่อมต่อเครื่องมินิคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย และสถาบันไปยังมหาวิทยาลัยเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย โดยเป็นการเชื่อมต่อผ่านสายโทรศัพท์ ปี พ.ศ. 2537 การสื่อสารแห่งประเทศไทยได้ร่วมมือกับบริษัทเอกชน เปิดบริการอินเทอร์เน็ตให้แก่บุคคล ในรูปแบบของบริษัทผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเชิงพาณิชย์เรียกว่าผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต

อินเทอร์เน็ตและการใช้งาน

  1. ความหมายและพัฒนาการของอินเทอร์เน็ต
  2. การทำงานของอินเทอร์เน็ต
  3. การเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต
  4. การใช้บริการต่างๆบนอินเทอร์เน็ต
  5. คุณธรรมและจริยธรรมในการใช้อินเทอร์เน็ต
  6. มารยาท ระเบียบ และข้อบังคับในการใช้อินเทอร์เน็ต